Palmová nedeľa „B“

Farské oznamy

      Palmová (kvetná) nedeľa „B“ Nedeľa utrpenia Pána
                             (25.3.2024 – 31.3.2024)

Liturgický kalendár:
Št – Štvrtok Pánovej večere (Zelený štvrtok)
Pi – Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok)
So – Svätá sobota (Biela sobota)/Veľkonočná vigília
Ne – Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania „B“

Sväté omše:
Pondelok – 17:00 – Tušice – ZBP Ján Jenčo (č.d. 46)

Utorok – 17:00 – Tušická Nová Ves – ZBP Mária Saganová (č.d. 146)

Streda – 18:00 – Horovce  – Lukáš Cisko, rod Eckerová (č.d. 216)

Štvrtok – 18:00 – Horovce – za živých a zosnulých kňazov rodákov a pôsobiacich v našej farnosti (p.f.)

Piatok – 15:00 – Horovce

Sobota – 18:00 – Horovce – na úmysel

Nedeľa – 8:00 – Tušice – Mária, rod. Savková (č.d. 39)
9:15 – Tušická Nová Ves – za farnosť
10:30 – Horovce – ZBP rod. Maheľová (č.d. 126)

Oznamy:
– spoveď a sv. prijímanie pre chorých (prvopiatkových):
  piatok sv. prijímanie od 9:00 – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce
nedeľa sv. prijímanie od 12:00 – Tušice, Tušická Nová Ves, Horovce

– zmena času zo zimného na letný zo soboty na nedeľu.        

Štvrtok Pánovej večere – spomienka na ustanovenie sviatosti Oltárnej i sviatosti kňazstva. Predpoludním biskupi na pamiatku ustanovenia sviatosti kňazstva slúžia sväté omše so všetkými kňazmi svojich diecéz, táto sv. omša sa nazýva Missa chrismatis. Pri omšiach posväcujú aj tri druhy oleja: krizmu, olej katechumenov a olej chorých. Táto svätá omša bude o 930 v katedrále sv. Alžbety v Košiciach.
Večerná svätá omša sa slávi na pamiatku ustanovenia Sviatosti Oltárnej. Jeho krv vyliata za nás je krvou novej a večnej zmluvy. Takto vkladá do eucharistickej obety, svoje oslávené telo a svoju oslávenú krv, aby sme v omši zvestovali jeho smrť a zmŕtvychvstanie, kým nepríde v sláve. Každá svätá omša je preto skutočným sprítomnením Kristovej vykupiteľskej smrti. Ježiš nám zo svojho obetného stola podáva najväčší dar – svoje telo a krv – ako prameň nového života. V našom farskom kostole budeme sláviť túto svätú omšu o 1800

Piatok utrpenia Pána je dňom slávenia utrpenia a smrti Pána. Je dňom prísneho pôstu a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Neslávi sa Eucharistia – svätá omša, ale vykonávajú sa obrady, ktoré budú v našom kostole o 1500 hod. Sviatosť Oltárna bude po obradoch vystavená do 2000 hod.

Svätá sobota. V tento deň bude ráno od 800 hod. vystavená sv. Oltárna k poklone pri Božom hrobe do 1730 hod. Veľkonočnú vigíliu začneme sláviť o 1800 hod.

Od Zeleného štvrtku do Veľkonočnej vigílie sa pri vstupe do kostola neprežehnávame. Z toho dôvodu nebude vo sväteničkách pri vchodoch do kostola svätená voda.

Úplne odpustky za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj k ľahkému hriechu) možno získať:

  1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo – Ctíme túto sviatosť …
  2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok
  3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie

         Požehnanie Veľkonočného jedla: sobota – Tušice 15:45
                                                                            Tušická Nová Ves 16:00
                                                              nedeľa – Horovce 7:15