Manželské prekážky

Manželské prekážky fungujú na spôsob zneschopňujúcich zákonov. To znamená, že keď sa jedna stránka nachádza v právnej situácii manželskej prekážky, táto osoba nie je právne (niekedy ani prirodzene) spôsobilá uzavrieť platné manželstvo (CIC 1073). Ak by teda takáto osoba aj vykonala všetko, čo sa vykonať na uzavretie manželstva má, uzavrela by manželstvo neplatne a Cirkev by jej manželstvo nepovažovala za platné. 

Kódex kánonického práva (CIC) z roku 1983, ktorý je platný aj v súčasnosti, pozná dvanásť manželských prekážok: prekážka veku (CIC 1083), prekážka impotencie (CIC 1084), platného predchádzajúceho manželského zväzku (CIC 1085), rozdielneho náboženstva (CIC 1086), sviatostnej vysviacky (CIC 1087), sľubu čistoty v rehoľnom inštitúte (CIC 1088), únosu ženy (CIC 1089), vraždy (CIC 1090), pokrvenstva (CIC 1091), príbuzenstva/švagrovstva (CIC 1092), verejnej mravopočestnosti (CIC 1093) a adopcie (CIC 1094).

Kódex kánonického práva pozná iba „rozlučujúce“ manželské prekážky a tie sú Božie­ho i cirkevného práva. Od manželských prekážok cirkevného práva môže príslušná cirkevná autorita oslobodiť, ale nie od manželských preká­žok Božieho práva. Oslobodenie od prekážky sa volá „dišpenz“.

Prekážka nedostatočného veku. U nás je občianskym zákonom stanovený vek uzavretia manželstva na dovŕšených 18 rokov života. Ak je niekto pred 18. rokom súdnym výrokom vyhlásený za dospelého, môže uzavrieť manželstvo.

Prekážka predchádzajúcej a trvalej neschopnosti – impotencie. Spočíva v neschopnosti pohlavného styku pre telesnú vadu či už zo strany muža, alebo zo strany ženy. Táto prekážka pochádza už zo samotného prirodzeného práva, preto je nedišpenzovateľná. „Neplodnosť – sterilita“ nezabraňuje uzavretie manželstva, ani neruší jeho platnosť.

Prekážka manželského zväzku. Podľa Božieho zákona sa neplatne pokúša uzavrieť nové manželstvo, kto je už viazaný platným manželstvom, dokonca i nedokonaným manželským spolužitím.

Prekážka rozdielneho kultu. Neplatné je manželstvo medzi katolíckou osobou a osobou nepokrste­nou, alebo osobou, ktorá vyznáva nekresťanské náboženstvo. Od tejto prekážky môže oslobodiť príslušná cirkevná autorita po splnení podmienok, ktoré stanoví kánonické právo.

Prekážka posvätných rádov. Neplatne sa pokúšajú uzavrieť manželstvo diakoni, kňazi a biskupi, ktorí sú viazaní celibátom. Od tejto prekážky môže dišpenzovať jedine Apoštolská stolica.

Prekážka sľubu čistoty. Neplatne sa pokúšajú uzavrieť manželstvo tí, ktorí sú viazaní ve­rejným večným sľubom čistoty v rehoľnom inštitúte. Takisto aj od tejto prekážky môže oslobodiť jedine Apoštolská stolica.

Prekážka únosu. Nemôže byť platne uzavreté manželstvo medzi mužom – únoscom a unesenou ženou alebo ženou zadržiavanou za účelom uzavretia manželstva s ňou.

Prekážka zločinu. Vzniká vtedy, keď ten, kto s úmyslom uzavrieť nové manželstvo s istou osobou, jej manželskému partnerovi spôsobil fyzickou alebo morálnou činnosťou smrť. Táto prekážka vzniká vtedy, keď sa zločinu dopustil sám, alebo spoločne s osobou, s ktorou chce uzavrieť nové manželstvo. Od tejto prekážky oslobodiť si tiež vyhradzuje právo jedine Apoštolská stolica.

Prekážka pokrvenstva. V priamej čiare je manželstvo neplatné medzi všetkými nahor i nadol a v druhom stupni bočnej čiary (brat a sestra). V bočnej čiare je manželstvo neplatné do štvrtého stupňa včítane. Medzi bratrancom a sesternicou je príbuzenstvo štvrtého stupňa bočnej čiary, mohli by platne uzavrieť manželstvo len na základe dišpenzu ordinára, ktorý môže udeliť len z vážnych dôvodov. Treba však od takýchto manželstiev všemožne odrádzať. Medzi bratrancami II. stupňa (prabratranci) niet manželskej prekážky.

Prekážka švagrovstva. V priamej čiare nikdy nie je dovolené manželstvo (napr. zať a svokra). V bočnej čiare švagrovstvo nie je manželskou prekážkou (napr. muž môže uzavrieť manželstvo so sestrou svojej zomrelej manželky).

Prekážka verejnej mravopočestnosti. Vzniká z neplatného manželstva po započatí spoločného života a zo známeho, verejného konkubinátu. Rozlučuje manželstvo v prvom stupni priamej čiary medzi mužom a pokrvnými ženy a opačne medzi ženou a pokrvnými muža (napr. muž nemôže uzavrieť manželstvo s družkou svojho otca, matka nemôže uzavrieť manželstvo s druhom svojej dcéry).

Prekážka zákonného príbuzenstva. Nemôžu platne uzavrieť manželstvo tí, ktorí sú spojení zákonným príbuzenstvom, pochádzajúcim z osvojenia (adopcie). Prekážka platí v priamej čiare a v bočnej čiare v druhom stupni.