Prvoprijímajúci

– v stredu 10.4., 24.4., 3.5., 6.5., 7.5., 10.5., na večernej sv. omši v Horovciach bude stretnutie prvoprijímajúcich detí s aspoň jedným z rodičov. 11.5. (dopoludnia o 9:00)

termín 1sv. prijímania:
12.5. 202410:00 – 7. veľkonočná nedeľa

Domáca príprava:

Prežehnanie:
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

Katolícky pozdrav:
Pochválený buď Ježiš Kristus!
Odpoveď: Na veky. Amen
Pri rozlúčke: S Pánom Bohom!

Modlitba Pána:
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

Anjelské pozdravenie:
Zdravas’, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Chvála Najsvätejšej Trojice:
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Apoštolské vyznanie viery:
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Pod tvoju ochranu:
Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen.

Desatoro:

 1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
  2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
  3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
  4. Cti svojho otca a svoju matku.
  5. Nezabiješ.
  6. Nezosmilníš.
  7. Nepokradneš.
  8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
  9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
  10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

 

6 hlavných právd:

 1. Boh je len jeden.
  2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
  3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
  4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
  5. Duša človeka je nesmrteľná.
  6. Božia milosť je na spásu potrebná.

 

Pätoro cirkevných prikázaní:

 1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
  2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
  3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
  4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
  5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

 

7 sviatostí:

1. Krst.
2. Birmovanie.
3. Eucharistia (Oltárna sviatosť).
4. Pokánie (sviatosť zmierenia).
5. Pomazanie chorých.
6. Kňazstvo
7. Manželstvo.

 

 1. Čo sú sviatosti?

Sviatosti sú viditeľné znaky neviditeľných milostí. Sviatosti sú prostriedky milosti ustanovené Pánom Ježišom. 

 1. Čo je krst?

Je to prvá a najpotrebnejšia sviatosť, ktorá nás očisťuje od dedičného hriechu a všetkých ostatných hriechov. Stávame sa Božími deťmi a členmi Kristovej Cirkvi.

 1. Prečo je krst prvá a najpotrebnejšia sviatosť?

Pred krstom nemôžeme prijať žiadnu inú sviatosť a bez krstu nemôžeme byť spasení.

 1. Čo je hriech?

Vedomé a dobrovoľné porušenie Božieho prikázania

 1. Ako sa môžeme dopustiť hriechu?
  myšlienkami a túžbami
  slovami
  skutkami
  zanedbávaním dobrého
 1. Ako delíme hriechy?
  ľahké (všedné)
  ťažké (smrteľné)
 1. Kto pácha ťažký (smrteľný) hriech?

Ten, kto vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci neposlúchne Božie prikázanie

 1. Akú škodu na duši si spôsobujeme ťažkým hriechom?
  strácame Božiu milosť
  uvaľujeme na seba Boží trest
  v stave ťažkého hriechu nemajú naše dobré skutky pred Bohom nijakú cenu
 1. Kto pácha ľahký (všedný) hriech?

Ten, kto v malej veci neposlúchne Božie prikázanie, alebo kto vo veľkej veci, no nie vedome alebo nie dobrovoľne neposlúchne Božie prikázanie.

 1. Čo je Božia milosť?

Je to nadprirodzený duchovný dar od Boha, ktorý nám kvôli spáse udeľuje Duch Svätý pre zásluhy Ježiša Krista. Božia milosť očisťuje a posilňuje našu dušu.

 1. Aké druhy Božej milosti poznáme?
  Pomáhajúcu Božiu milosť
  Posväcujúcu Božiu milosť

 

 1. Čo robí Boh v duši človeka pomáhajúcou milosťou?
  Osvecuje rozum človeka, aby poznal, čo je dobré a čo zlé
  Posilňuje mu vôľu, aby dokázal konať dobré a vyhýbať sa zlému

 

 1. Čo robí Boh v duši človeka posväcujúcou milosťou?
  Očisťuje dušu človeka od ťažkých (smrteľných) hriechov
  Posväcuje dušu človeka
  Prijíma človeka za svoje dieťa

 

 1. Dokedy ostáva posväcujúca milosť v duši človeka?

Posväcujúca milosť ostáva v duši človeka, kým nespácha smrteľný hriech

 1. Čo je sviatosť pokánia?

Je to spoveď, pri ktorej nám Pán Ježiš odpúšťa hriechy a zmieruje nás s nebeským Otcom.

 1. Koľko častí má sviatosť pokánia?
  Spytovanie svedomia
  Ľútosť nad hriechmi
  Silné predsavzatie
  Spoveď
  Zadosťučinenie

 

 1. Čo znamená spytovať si svedomie?

Znamená to rozmýšľať, aké hriechy sme spáchali. 

 1. Čo je to ľútosť?

Ľútosť je bolesť duše nad spáchanými hriechmi. Je to najdôležitejšia časť sviatosti pokánia. Bez ľútosti nám Boh neodpustí.

 1. Aká musí byť naša ľútosť nad hriechmi?
  nadprirodzená
  dokonalá (alebo aspoň menej dokonalá) 
 1. Kedy máme nadprirodzenú ľútosť?

Nadprirodzenú ľútosť máme vtedy, keď svoje hriechy ľutujeme preto, že sme urazili Boha. (Ak hriechy ľutujeme len preto, že sme si nimi spôsobili škodu alebo hanbu, to je len prirodzená ľútosť, ktorá nestačí na odpustenie hriechov.) 

 1. Kedy máme dokonalú ľútosť?

Dokonalú ľútosť máme vtedy, keď ľutujeme, že sme svojimi hriechmi urazili dobrého Pána Boha. (Menej dokonalú ľútosť máme, keď ľutujeme zo strachu pred Božím trestom) 

 1. Čo je to predsavzatie?

Je to pevné rozhodnutie, že:

 1. nechcem spáchať žiaden hriech, najmä nie smrteľný
 2. budem sa chrániť aj príležitosti na hriech
 3. nahradím škodu, keď som niekomu svojím hriechom poškodil (ak je to možné) 
 1. Čo je to spoveď?

Je to pokorné vyznanie svojich hriechov kňazovi, aby sme od neho dostali rozhrešenie. Kňaz nám sprostredkuje odpustenie hriechov od Boha. 

 1. Čo je pokánie?

Pokánie je to zmena zmýšľania, keď zo srdca úprimne ľutujem svoj hriech a prosím Boha o zmilovanie. Ovocím pokánia je rozhodnutie zanechať hriech a vyhýbať sa každej príležitosti k hriechu. 

 1. Z čoho sa máme úplne vyspovedať?

Úplne sa máme vyspovedať zo všetkých svojich ťažkých hriechov na ktoré si pamätáme. Pri ťažkých hriechoch musíme aj povedať, koľko ráz sme ich spáchali. Keď si to už nepamätáme presne, povieme aspoň približný počet. Povieme aj to za akých okolností sme hriech spáchali.

 1. Kedy sa spovedáme úprimne?

Úprimne sa spovedáme vtedy, keď hriechy nazývame pravými menami a keď nič nezamlčíme. 

 1. Prečo sa máme spovedať úprimne?

Pretože kňaz je viazaný spovedným tajomstvom. On nesmie prezradiť nikomu nič z toho, z čoho sa mu ľudia spovedajú; a to ani vtedy nie, keby mal kvôli tomu zomrieť. 

 1. Čo máme robiť, ak sme v spovedi nepovedali ťažký hriech?
  Ak niekto v spovedi zatajil ťažký hriech naschvál, spáchal ďalší ťažký hriech – svätokrádež. Jeho spoveď bola neplatná a hriešna, musí ju preto čím skôr zopakovať a vyznať, čo zamlčal.
  Ak niekto len zabudol povedať ťažký hriech, musí ho vyznať pri najbližšej spovedi. takýto človek nespáchal svätokrádež. 
 1. Čo je zadosťučinenie?

Je to skutok, ktorý nám uložil kňaz v spovedi, aby sme ho po spovedi vykonali ako odčinenie za spáchané hriechy. 

 1. Kto je Pán Boh?

Stvoriteľ celého sveta a náš Nebeský Otec 

 1. Koľko osôb je v jednom Bohu?

3 – Otec, Syn, Duch Svätý = Najsvätejšia Trojica 

 1. Kto je Ježiš Kristus?

Ježiš Kristus je druhá Božská osoba Najsv. Trojice, je to Boží Syn, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil a spasil. 

 1. Kto je otcom Pána Ježiša a kto je jeho matkou?

otec – Nebeský Otec (Boh). matka – Panna Mária 

 1. Kto bol pestúnom Pána Ježiša na zemi?

Svätý Jozef, ženích Panny Márie 

 1. Kedy si zvlášť pripomíname očakávanie Vykupiteľa?

V advente, ktorý trvá štyri týždne pred Vianocami.

 1. Ako sa Syn Boží stal človekom?

Syn Boží sa stal človekom tak, že pôsobením Ducha Svätého sa narodil z Panny Márie v Betleheme za čias kráľa Herodesa. 

 1. Ako nás Ježiš vykúpil?

Tak, že za nás zomrel na kríži. 

 1. Kedy si pripomíname vykupiteľskú Kristovu smrť na kríži?

Na Veľký piatok. 

 1. Ktorým sviatkom oslavujeme Ježišovo zmŕtvychvstanie?

Veľkou nocou a každou nedeľou. 

 1. Vysvetli čo je spása?

Spása je záchrana od večného zatratenia našej duše. 

 1. Aký je rozdiel medzi vykúpením a spásou?

Vykúpený je každý človek, lebo Ježiš Kristus zomrel a zaplatil za hriechy každého človeka. Spasený je však ten, kto prijme vieru v Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych a v pokání zanechá svoj starý hriešny život 

 1. Čo znamená slovo kresťan?

Slovo kresťan znamená: Patriaci Kristovi (s Kristom spojený a z neho žijúci). 

 1. Čo je to viera?

Viera je dar od Boha a je k spáse nevyhnutná. Je základom toho, v čo dúfame a dôkazom toho čo nevidíme. Viera je dôvera v Boha. 

 1. Aká má byt naša viera?
  Všeobecná, 2. pevná, 3. živá, 4. stála. 
 1. Čo je Cirkev?

Cirkev je spoločenstvo pokrstených veriacich ľudí, ktorí žijú podľa viery v Ježiša Krista, ktorý ju vedie ako Pán a Dobrý Pastier. 

 1. Kto založil Cirkev?

Cirkev založil Ježiš Kristus.

 1. Opustil nás Pán Ježiš natrvalo po svojom nanebovstúpení?

Nie, Pán Ježiš nám zanechal nebeský pokrm, v ktorom on sám prebýva a je stále s nami. 

 1. Kedy nám Pán Ježiš zanechal tento pokrm?

Zanechal nám ho deň pred svojím umučením, teda na Zelený štvrtok. 

 1. Čo urobil Pán Ježiš pri poslednej večeri?

Pán Ježiš pri poslednej večeri premenil chlieb na svoje telo a víno na svoju krv. 

 1. Ako premenil Pán Ježiš chlieb na svoje telo?

Požehnal chlieb a povedal: „Toto je moje telo.“ 

 1. Zmenila sa farba a chuť chleba?

Nie, zostala taká istá, akú má obyčajný chlieb, no predsa to už bolo skutočné telo Pána Ježiša. 

 1. Ako premenil Pán Ježiš víno na svoju krv?

Požehnal kalich s vínom a povedal apoštolom: „Toto je moja krv.“ 

 1. Zmenila sa farba a chuť vína?

Nie, zostala taká istá, akú ma obyčajné víno a predsa to už bola skutočná krv Pána Ježiša. 

 1. Čo potom rozkázal Pán Ježiš apoštolom?

Aby aj oni premieňali chlieb a víno na telo a krv Pána Ježiša. 

 1. Akými slovami im dal k tomu moc?

Povedal im: „Toto robte na moju pamiatku.“ 

 1. Ako sa volá chlieb a víno, ktoré je už premenené na telo a krv Pána Ježiša?

Sviatosť Oltárna (Eucharistia) 

 1. Čo je teda Sviatosť Oltárna?

Je to skutočné telo a krv Pána Ježiša pod spôsobom chleba a vína.

 1. Načo ustanovil Pán Ježiš Sviatosť Oltárnu?
  aby sa za nás obetoval
  aby sa nám dával za duchovný pokrm
  aby bol medzi ľuďmi stále prítomný 
 1. Kedy sa uskutočňuje premieňanie chleba a vína na telo a krv Pána Ježiša?

Počas svätej omše. 

 1. Čo je to svätá omša?

Je to obeta, v ktorej Pán Ježiš pod spôsobom chleba a vína obetuje seba samého Nebeskému Otcovi za naše hriechy. je to vlastne nekrvavé sprítomňovanie Ježišovho ukrižovania. 

 1. Čo znamená obetovať sa?

Obetovať sa znamená dať Bohu niečo vzácne, aby sme si Boha uctili. 

 1. Z koľkých častí sa skladá svätá omša?
  1 z bohoslužby slova
  2 z bohoslužby obety 
 1. Čo je to bohoslužba slova?

Je to prvá časť svätej omše, v ktorej sa čítajú úryvky zo Svätého písma, aby sme sa dozvedeli o učení Ježiša Krista 

 1. Čo je to bohoslužba obety?

Je to druhá časť svätej omše, v ktorej sa sprítomňuje nekrvavým spôsobom obeta Pána Ježiša na kríži. 

 1. Koľko častí má bohoslužba obety?
  obetovanie darov
  premenenie
  prijímanie 
 1. Ako sa volá tenký biely chlieb, ktorý kňaz používa pri svätej omši?

Hostia

 1. Ako kňaz premieňa chlieb na Kristovo telo?

Drží v rukách hostiu a pritom hovorí slová, ktoré kedysi pri poslednej večeri povedal Pán Ježiš: „Toto je moje telo.“ 

 1. Čo urobí kňaz s telom Pána Ježiša po premenení?

Pozdvihne ho, aby ho všetci veriaci videli, a potom sa mu pokloní tým, že pokľakne. 

 1. Čo urobíš ty, keď pri svätej omši začína premenenie?

Kľaknem si na obe kolená. 

 1. Čo urobíš ty, keď kňaz pozdvihne premenenú hostiu?

S úctou sa na ňu pozerám a v duchu sa modlím. 

 1. Ako kňaz premieňa vína na krv Pána Ježiša?

Skláňa sa nad kalichom s vínom a hovorí slová, ktoré Pán Ježiš povedal pri poslednej večeri: „Toto je moja krv.“ 

 1. Čo urobí kňaz s krvou Pána Ježiša po premenení?

Pozdvihne kalich, aby ho všetci veriaci videli, a potom sa mu pokloní tým, že pokľakne. 

 1. Čo urobíš ty, keď kňaz pozdvihne kalich s krvou Kristovou?

S úctou sa naň pozerám a v duchu sa modlím. 

 1. Čo prijímame pri svätom prijímaní?

Prijímame skutočné telo a krv Ježiša Krista ako pokrm a nápoj pre dušu. 

 1. Aké milosti nám udeľuje sväté prijímanie?
  Rozmnožuje v nás milosť posväcujúcu
  oslabuje našu náchylnosť na zlé a dáva silu na dobré
  očisťuje nás od všetkých hriechov a chráni pred ťažkými hriechmi 
 1. Ako sa máme pripraviť na sväté prijímanie?

Na sväté prijímanie sa máme pripraviť duchovne aj telesne.

 1. Ako sa pripravujeme na sväté prijímanie duchovne?
  ak máme smrteľný hriech na duši, musíme sa najskôr očistiť vo sviatosti pokánia
  ak máme na duši len všedné hriechy, oľutujeme ich
  sústredenou modlitbou sa pripravíme na prijatie Pána Ježiša

 

 1. Ako sa pripravujeme na sväté prijímanie telesne?
  hodinu pred svätým prijímaním už nejeme ani nepijeme (okrem liekov a vody)
  sme čisto a slušne oblečení a upravení 
 1. Čo by sa stalo, keby niekto prijal sväté prijímanie v stave ťažkého hriechu?

Taký človek by spáchal veľmi ťažký hriech – svätokrádež 

 1. Ako máme prežívať svätú omšu?

Svätú omšu máme prežívať sústredene – počúvame všetko, čo číta a hovorí kňaz a jeho asistenti (miništranti, lektori). Naučíme sa všetky odpovede, ktoré počas svätej omše hovoria veriaci a odpovedáme spolu s nimi. nevyrušujeme ostatných rečami, smiechom ani iným nevhodným správaním. 

 1. Ako sa máme správať pri svätom prijímaní?

Keď nám kňaz podáva Eucharistiu a povie: „Telo Kristovo“, odpovieme: „Amen.“ Potom otvoríme ústa, jazyk priložíme na spodnú peru a pokojne počkáme, kým nám kňaz položí na jazyk svätú hostiu. Potom čím skôr s najväčšou úctou svätú hostiu prehltneme. 

 1. Čo robíme po svätom prijímaní?

Po svätom prijímaní sa vrátime na svoje miesto a sústredene sa modlíme. Rozprávame sa úprimne s Pánom Ježišom ako s naším priateľom. Odprosujeme ho za hriechy, ďakujeme, že prišiel do nášho srdca a prosíme o pomoc pre seba i pre našich drahých. 

 1. Ako často môžeme pristupovať k svätému prijímaniu?

Ak nemáme na duši ťažký hriech (ak sme v stave milosti posväcujúcej), môžeme pristupovať k svätému prijímaniu aj každý deň.

 1. Vymenuj všetky prikázané sviatky

Sviatky Pána:
– 25.12. Narodenie Pána
– 6.1. Zjavenie Pána
– Nanebovstúpenie Pána ( 40 deň po Veľkonočnej nedeli)
– Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi ( štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice)

Sviatky Panny Márie:
– 1.1. Bohorodičky panny Márie
– 8.12. Nepoškvrnené počatie Panny Márie
– 15.8. Nanebovzatie Panny Márie

Sviatky svätých:
– 29.6. – Sv. Petra a Pavla apoštolov
– 1.11. – Všetkých svätých 

 1. Kto je viditeľnou hlavou Cirkvi a ako sa volá?

Viditeľnou hlavou Cirkvi je pápež. /František/ 

 1. Ako sa volajú náši diecézny biskupi?

Mons. Bernard Bober, arcibiskup
Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup 

 1. Kto je patrónom našej košickej arcidiecézy?

Sv. Ondrej, apoštol

 1. Čo od nás Pán Boh žiada v prvom prikázaní?

Pán Boh od nás žiada, aby sme sa klaňali len jemu a vyjadrili to modlitbou. 

 1. Čo od nás Pán Boh žiada v druhom prikázaní?

Pán Boh od nás žiada, aby sme Božie meno a mená svätých vyslovovali vždy s veľkou úctou. 

 1. Čo od nás Pán Boh žiada v treťom prikázaní?

Pán Boh od nás žiada, aby sme v nedeľu a prikázaný sviatok telesne odpočívali, dušu posilňovali a zúčastnili sa na celej svätej omši. 

 1. Čo od nás Pán Boh žiada v štvrtom prikázaní?

Pán Boh od nás žiada, aby sme si vždy vážili svojich rodičov a všetkých ostatných ľudí. 

 1. Čo od nás Pán Boh žiada v piatom prikázaní?

Pán Boh od nás žiada, aby sme si telesný i duchovný život vážili a nikomu neškodili ani na tle ani na duši. 

 1. Čo od nás Pán Boh žiada v šiestom prikázaní?

Pán Boh od nás žiada, aby sme mali v úcte svoje telo a aby sme v myšlienkach, rečiach a správaní boli mravní. 

 1. Čo od nás Pán Boh žiada v siedmom prikázaní?

Pán Boh od nás žiada, aby sme si povinnosti svedomite vykonávali a aby sme si majetok iného vážili. 

 1. Čo od nás Pán Boh žiada v ôsmom prikázaní?

Pán Boh od nás žiada, aby sme hovorili len pravdu a dobré meno iného chránili 

 1. Čo od nás Pán Boh žiada v deviatom prikázaní?

Pán Boh žiada od manželov, aby sa milovali a boli si verní. 

 1. Čo od nás Pán Boh žiada v desiatom prikázaní?

Pán Boh od nás žiada, aby sme boli spokojní so svojimi vecami, teda s tým čo máme.