Manželstvo

                       Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou spoločenstvo celého života, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti. Preto medzi pokrstenými nemôže jestvovať platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou. Sviatosť manželstva je znakom spojenia Krista a Cirkvi. Dáva manželom milosť milovať sa láskou, akou Kristus miloval svoju Cirkev; takto milosť sviatosti zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich na ceste do večného života. Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom manželstve z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť. Manželský súhlas je úkon vôle, ktorým sa muž a žena neodvolateľnou zmluvou navzájom odovzdávajú a prijímajú, aby ustanovili manželstvo. Je nevyhnutný a nenahraditeľný. Musí to byť vedomý a slobodný ľudský úkon.

Ja M., beriem si teba, M. za manžela/manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným/vernou manželom/manželkou a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

Sviatostné manželstvo je nerozlučiteľné.

ÚČINKY MANŽELSTVA

Z platného manželstva vzniká medzi manželmi zväzok, ktorý je svojou prirodzenosťou trvalý a výlučný; okrem toho v kresťanskom manželstve sú manželia osobitnou sviatosťou posilnení a akoby posvätení na povinnosti a dôstojnosť svojho stavu. Obidvaja manželia majú rovnaké povinnosti a rovnaké práva v tom, čo súvisí so spoločenstvom manželského života. Rodičia majú veľmi vážnu povinnosť a prvotné právo, aby sa podľa svojich síl starali o telesnú, spoločenskú, kultúrnu, ako aj mravnú a náboženskú výchovu detí.

„Dôverné spoločenstvo manželského života a lásky… ustanovil Stvoriteľ a vybavil vlastnými zákonmi… Sám Boh je pôvodcom manželstva.“ Boh, ktorý stvoril človeka z lásky, povolal ho aj k láske, ktorá je základným a vrodeným povolaním každej ľudskej bytosti. Lebo človek je stvorený na obraz a podobu Boha, ktorý sám „je láska“ (1 Jn 4, 8. 16). Keďže ho Boh stvoril ako muža a ženu, ich vzájomná láska sa stáva obrazom absolútnej a večnej lásky, ktorou Boh miluje človeka.

Administratíva:        

O úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo je potrebné informovať osobne na farskom úrade čo najskôr, najmenej však 3 mesiace vopred. V mnohých prípadoch je totiž potrebné vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

V najbližšom čase po zapísaní termínu je potrebné, na farskom úrade vo farnosti kde sa uskutoční sobáš, spísať cirkevnú zápisnicu, najneskôr 1 mesiac pred samotným obradom.

K tomu budete potrebovať tieto doklady:

– Krstné listy obidvoch snúbencov, nie staršie ako 3 mesiace. 

(vyžiadať na farskom úrade v mieste krstu). Nepokrstená stránka doloží svoj rodný list

–  občianske preukazy

– údaje o svedkoch (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo)

Ak jeden zo snúbencov:

– bol už predtým cirkevne sobášený, treba predložiť „Doklad o neplatnosti manželstva“

– je rozvedený (á), doloží „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“

– je vdovec/a, doloží „Svedectvo o smrti predošlého manžela/ky“.

– Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“.

– Ak ani jeden so snúbencov nemá trvalý alebo prechodný pobyt na území našej farnosti, jeden zo snúbencov si od farára v mieste bydliska vyžiada licenciu k sobášu. V prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka. .

– Ak uzatvára manželstvo katolícka stránka s osobou pokrstenou v inej kresťanskej cirkvi, je potrebné vybaviť povolenie k uzavretiu sviatosti manželstva. Nekatolícka stránka predloží doklad o prijatí krstu. Pre katolícku stránku sa v prípade, že si berie kresťana iného vierovyznania, VYŽADUJE, ABY UZAVRELA SOBÁŠ V KATOLÍCKOM KOSTOLE.

– Snúbenci, z ktorých je pokrstená iba jedna stránka a druhá stránka nie je pokrstená, požiadajú o dišpenz k uzavretiu manželstva (ide o manželskú prekážku).

– Po predložení týchto dokladov v kancelárii, sa môže spísať sobášna zápisnica.