História farnosti

      Obec Horovce a jej terajšie filiálky Tušice a Tušická Nová Ves kedysi patrili pod farnosť Trhovište. Prvá dochovaná historická zmienka o farnosti Trhovište pochádza zo 14. storočia. Ide o listinu s popisom pápežských desiatkov, kde sa spomína kňaz Thika z kostola sv. Nikodéma. V 18. storočí pod túto farnosť spadalo 11 okolitých obcí: Bánovce, Bracovce, Laškovce, Ložín, Lučkovce, Moravany, Pozdišovce, Šankovce, Horovce, Tušická Nová Ves a Tušice. Po roku 1770 nastala zmena a Tušice pripadli pod farnosť Parchovany.
     História horovskej farnosti ako takej sa začala písať až s výstavbou kostolov v Horovciach a Tušickej Novej Vsi, kde sa kostoly nenachádzali. V jeseni 1990 začali veriaci z Horoviec stavať nový kostol a v roku 1993 sa započala stavba ďalšieho kostola v Tušickej Novej Vsi. Oba boli posvätené Mons. Alojzom Tkáčom v roku 1994.

1. júla 2003 bola ustanovená nová farnosť Horovce s filiálkami Tušice a Tušická Nová Ves, ktorej správcom sa stal Mgr. Ján Bujdoš.
1. júla 2016 bol vymenovaný za nového správcu farnosti Mgr. Milan Kurinec. 
10. decembra 2019 bol ustanovený za administrátora a neskôr za farára Mgr. Jozef Vaľko

Podľa sčítania obyvateľov z roku 2021 je vo farnosti 1064 rímskokatolíckych veriacich, z toho je 551 v Horovciach, 286 v Tušickej Novej Vsi a 227 v Tušiciach.

Kostol Panny Márie Kráľovnej v Horovciach a farská budova

 – 22. apríla 1990, počas svojej pápežskej cesty na Slovensku, posvätil v Bratislave pápež Ján Pavol II. základný kameň pre kostol Panny Márie Kráľovnej. S výstavbou sa začalo hneď v jeseni a 5. novembra toho roku Mons. Alojz Tkáč, košický sídelný biskup, posvätil základy novozapočatej stavby. Na výstavbe sa podieľali všetci Horovčania a pridali sa aj ľudia zo susedných obcí.
 – 22. augusta 1992 sa na stavenisku na poľnom oltári slúžila svätá omša, ktorú celebroval vtedajší vikár košickej diecézy Bernard Bober.
 – zvony boli zo starej drevenej katolíckej zvonice premiestnené na kostolnú vežu v polovici júla 1994.
– 21. augusta 1994 bol kostol konsekrovaný Mons. Alojzom Tkáčom.
– od 20. mája 2007 do 9. septembra 2007 rekonštrukčné práce

 – 29. augusta 1996 sa na ploche pred kostolom začala výstavba farskej budovy, ktorá bola slávnostne požehnaná 31. mája 2004.

Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Tušickej Novej Vsi

Kostol v Tušickej Novej Vsi sa začal stavať 30. marca 1993. Základný kameň posvätil 8. mája toho roku Mons. Alojz Tkáč. Posvätenie kostola sa konalo taktiež za prítomnosti Mons. Alojza Tkáča 31. júla 1994.

Kostol Zoslania Ducha Svätého v Tušiciach

Žiadosť o výstavbu nového rímskokatolíckeho kostola bola zaslaná 4. apríla 1949, povolenie biskupským úradom prišlo 14. októbra toho roku.
26. októbra 1950 sa konalo požehnanie kostola vdp. Vincentom Kačmarom – správcom parchovanskej fary. ktorému predstavený biskupského úradu udelil fakultu posvätenia kostola.