Sviatosti

Sviatosti Nového zákona, ustanovené Kristom Pánom a zverené Cirkvi ako činy Krista a Cirkvi, sú znakmi a prostriedkami, ktorými sa viera vyjadruje a upevňuje, vzdáva sa kult Bohu a uskutočňuje posväcovanie ľudí, a tak zvrchovane prispievajú k utváraniu, upevňovaniu a prejavovaniu cirkevného spoločenstva; preto tak posvätní služobníci, ako aj ostatní veriaci musia pri ich slávení preukazovať najvyššiu úctu a náležitú starostlivosť. (CIC – kán. 840)

Sviatosti sú posvätné viditeľné znaky a slová, ktorými sa naznačuje a spôsobuje neviditeľná milosť. Je ich  sedem: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie  nemocných, posvätný stav a manželstvo. Týkajú sa všetkých  období a všetkých dôležitých momentov života kresťana:  dávajú zrod a rast, ozdravenie a poslanie životu viery  kresťanov. Je v tom určitá podobnosť medzi etapami  prirodzeného života a etapami duchovného života.

(KKC 1210)

Kto neprijal krst, nemôže byť platne pripustený k ostatným sviatostiam. Sviatosti krstu, birmovania a najsvätejšej Eucharistie sú navzájom tak zviazané, že sa vyžadujú pre plné uvedenie do kresťanského života.(CIC – kán. 842) Sviatosti krstu, birmovania a posvätného rádu sa nemôžu opakovať, pretože vtláčajú znak.  (CIC – kán. 845 – § 1.)