Veľkonočná nedeľa „B“

Farské oznamy

             Veľkonočná nedeľa „B“
                ( 5.4.2021 – 11.4.2021)

Liturgický kalendár:
Po – Ne – Veľkonočná oktáva
Ne – 2.veľkonočná nedeľa „B“
       – Nedeľa Božieho milosrdenstva

Sväté omše:
Pondelok – Horovce rod. Haberová, rod. Karafová (č.d. 123)
Utorok – Tušická Nová Ves – Andrej Kočiš (pohrebná)
Streda – Horovce  – Pavol Polák (č.d. 176)
Štvrtok – Tušice – Anna a Michal (č.d. 68)
Piatok – Horovce – ZBP rod. Márie (č.d. 8)
Sobota – Tušická Nová Ves – Zuzana, Ján IVAN (č.d. 28)
Nedeľa – (9:00) Tušická Nová Ves – za farnosť
                  (10:00) Horovce  –  ZBP rod. Ľochová (č.d. 114)

Oznamy:
– Žiaľ, stále platí zákaz slávenia verejných bohoslužieb. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby len bez účasti veriacich. Dané úmysly spolu s číslom domu, toho kto na svätú omšu dal, budú zverejnené ako doteraz na farskej stránke a na výveske pri kostole. Čas slúženia sv. omše je okolo 9:30h. Spojme sa v tomto čase v spoločnej modlitbe. Sv. omše budem slúžiť vo farskom kostole s výnimkou nedele (1. omša na filiálke). Ak by nastala nejaká zmena v opatreniach, bude program včas upravený.

– vysluhovanie sviatostí (sv. zmierenia, pomazanie chorých) po telefonickom dohovore

– farský kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu aj v dnešnú Veľkonočnú nedeľu od 11:00 do 15:00h.

– Ohlášky: Sviatosť manželstva sa rozhodli prijať: Jozef Mihálik (rim.kat.), bývajúci v Tušickej Novej Vsi a Mgr. Michaela Tirpáková (gr. kat) bývajúca v Egreši. Ohlasujú sa po 3x. Kto by vedel o cirkevnoprávnej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli platne uzavrieť sv. manželstva, je povinný to ohlásiť na farskom úrade. Zároveň pozývam k modlitbe za snúbencov.

– Nakoľko sa stále nedá prichádzať na sv. omšu do našich kostolov, preto by som chcel poprosiť o finančnú podporu pre jednotlivé kostoly, už ako kto uzná za vhodné. Čísla účtov jednotlivých kostolov sú na web stránke v kolónke kontakt. Nezabudnite napísať do správy pre prijímateľa, že sa jedná o milodar na kostol. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary, ktoré ste poslali v tomto týždni alebo priniesli osobne.