Kvetná nedeľa „B“

   Farské oznamy

             Kvetná nedeľa „B“
                ( 29.3.2021 – 4.4.2021)

 Liturgický kalendár:
Št – Zelený štvrtok – pamiatka Pánovej večere
Pi – Veľký piatok – utrpenie a smrť Pána
So – Biela sobota/Veľkonočná vigília
Ne – Veľkonočná nedeľa „B“ – zmŕtvychvstanie Pána

Sväté omše:
Pondelok – Horovce nenarodené dieťa
Utorok – Tušická Nová Ves – Anna Baranová mesačná
Streda – Tušická Nová Ves  – Jozef Bálint (č.d. 193)
Štvrtok – (17:00) Horovce – na úmysel
Piatok – (15:00) Horovce
Sobota – (19:00) Horovce – na úmysel
Nedeľa – (8:00) TušiceZBP rod. Obrinová (č.d. 145)
                  (9:00) Horovce  –  za farnosť

Oznamy:
– Žiaľ, aj naďalej platí zákaz slávenia verejných bohoslužieb. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby len bez účasti veriacich. Dané úmysly spolu s číslom domu, toho kto na svätú omšu dal, budú zverejnené stále ako doteraz na farskej stránke a na výveske pri kostole. Čas slúženia sv. omše v pondelok, utorok a v stredu je okolo 9:30h. Spojme sa v tomto čase v spoločnej modlitbe.

– Pozývam aj na sledovanie slávení Veľkého týždňa s naším o. arcibiskupom, aby sme si lepšie si uvedomili aj patričnosť do arcidiecézy a jednotu so svojim biskupom. Vysielanie naživo z košickej katedrály na www.telke.sk:  Zelený štvrtok  10.00 a 18.00; Veľký piatok 15.00, Biela sobota 19.00 a Veľkonočná nedeľa 10.30.

– vysluhovanie sviatostí (sv. zmierenia, pomazanie chorých) po telefonickom dohovore

– farský kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu: štvrtok – od 13:00 – 16:00
                                                                                                    piatok – od 10:00 – 14:00, 17:00 – 20:00 
                                                                                                    sobota – od 10:00 – 16:00

v piatok je deň prísneho pôstu (raz za deň sa dosýta najesť) a zdržiavania sa mäsitého pokrmu

– Požehnanie veľkonočných jedál (aj vzhľadom na hygienické opatrenia) sa nekoná tradičným spôsobom. Vykoná ho otec alebo matka pri rodinnej modlitbe pred spoločným stolovaním. 

Na Veľký piatok a Bielu sobotu sme zvykli finančnou pomocou prejaviť svoju spoluzodpovednosť za najposvätnejšie miesta vo Svätej zemi.
Možnosti prispieť priamo na účet SK54 0200 0000 0000 0024 3512, variabilný symbol 910 02.

– Ohlášky: Sviatosť manželstva sa rozhodli prijať: Jozef Mihálik (rim.kat.), bývajúci v Tušickej Novej Vsi a Mgr. Michaela Tirpáková (gr. kat) bývajúca v Egreši. Ohlasujú sa po 2x. Kto by vedel o cirkevnoprávnej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli platne uzavrieť sv. manželstva, je povinný to ohlásiť na farskom úrade. Zároveň pozývam k modlitbe za snúbencov.

– Nakoľko sa stále nedá prichádzať na sv. omšu do našich kostolov, preto by som chcel poprosiť o finančnú podporu pre jednotlivé kostoly (nakoľko energie (zálohové platby) sa stále platia), už ako kto uzná za vhodné. Čísla účtov jednotlivých kostolov sú na web stránke v kolónke kontakt. Nezabudnite napísať do správy pre prijímateľa, že sa jedná o milodar na kostol. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary, ktoré ste poslali v tomto týždni alebo priniesli osobne na farský úrad.
– realizované opravy na farskom kostole v tomto týždni: bočné okná a obe zadné dvere
zároveň sa chcem poďakovať ženám za pomoc pri upratovaní kostola