2. pôstna nedeľa „B“

Farské oznamy

2. pôstna nedeľa „B“
 ( 1.3.2021 – 7.3.2021)

 Liturgický kalendár:
Št – Sv. Kazimír, princ
Ne –3. pôstna nedeľa „B“

Sväté omše:
Pondelok – (16:00) Tušická Nová Vesrod. Mikitová(č.d. 117)
Utorok –Horovce– JánBereščík(č.d. 114)
Streda –Horovce  –rod. Berešová, Roňďošová(č.d. 172)
Štvrtok–Tušice–Silvia Krasnočková(č.d. 46)
Piatok–HorovceAndrej Čižmár st.(č.d. 99)
Sobota – HorovceZBP členovia ružencového bratstva(č.d. 216)
Nedeľa–(9:00) Tušice – za farnosť
                (9:30)Horovce  –ZBP rod. Vantová(č.d. 12)

Oznamy:
– pozastavenie slávenia verejných bohoslužieb ostáva v platnosti aj v mesiaci marec. Povolené sú len obrady ako krst, sobáš a pohreb. Dané úmysly spolu s číslom domu, toho kto na svätú omšu dal, budú zverejnené stále ako doteraz na farskej stránke a na výveske pri kostole. Ak by niekto chcel svoj úmysel presunúť na iný termín, nech to včas telefonicky oznámi. Čas slúženia sv. omše je približne okolo 10:30h. Sv. omše budem slúžiť vo farskom kostole s výnimkou nedele (1. omša na filiálke). Kto by ešte chcel dať na sv. omšu úmysel na obdobie do 1.7., môže tak urobiť buď emailom, alebo telefonicky. Spojme sa v tomto čase v spoločnej modlitbe.

– Nakoľko sa stále nedá prichádzať na sv. omšu do našich kostolov, preto by som chcel poprosiť o finančnú podporu pre jednotlivé kostoly (nakoľko energie (zálohové platby) sa stále platia), už ako kto uzná za vhodné. Čísla účtov jednotlivých kostolov sú na web stránke v kolónke kontakt. Nezabudnite napísať do správy pre prijímateľa, že sa jedná o milodar na kostol. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary, ktoré ste poslali v tomto týždni alebo priniesli osobne na farský úrad. 

realizované opravy na farskom kostole:

vysluhovanie sviatostí (krst, sv. zmierenia, pomazanie chorých) po telefonickom dohovore

Možnosť získania odpustkov v pôstnom období:
Pôstne obdobie je charakteristické Pobožnosťou krížovej cesty. V tomto čase ju nemôžeme konať spoločne v kostole. No i napriek tomu môžu veriaci získať tie isté odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napr. štvrť hodiny.
– Konferencia biskupov Slovenska pripomína, že ľudia nakazení koronavírusom, tí, ktorí ich ošetrujú, ale aj všetci veriaci na svete, ktorí sa za nich modlia, môžu získať úplné odpustky. Túto možnosť umožňuje stále platný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorý zverejnila vlani v marci. K dispozícii je na stránke KBS. Na webe tiež možno nájsť nótu penitenciárie, ktorá vysvetľuje, že v extrémnych situáciách je možné udeliť napríklad aj spoločné rozhrešenie. Dekrét i nótu podpísali hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regent Mons. Krzysztof Nykiel.

    Najviac ohrození môžu získať úplné odpustky aj recitovaním modlitby Vyznania viery (Krédo), Otčenáš a Zdravas, v spojení s predsavzatím splniť náležité podmienky (sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca) hneď, ako to bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.
   Ostatní získanie odpustkov môžu dosiahnuť nasledovnými prostriedkami: návšteva Najsvätejšej sviatosti či Eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.
   Úplné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum, ale je náležite disponovaný a pravidelne sa počas života modlil nejakú modlitbu: v tomto prípade sa pre získanie odpustkov tiež odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž.