1. pôstna nedeľa „B“

Farské oznamy

1. pôstna nedeľa „B“
( 22.2.2021 – 28.2.2021)

 Liturgický kalendár:
Po – Katedra sv. Petra, apoštola
Ut – Sv. Polykarp, biskup a mučeník
Ne – 2. pôstna nedeľa „B“

Sväté omše:
Pondelok – (16:00) Horovce ZBP Ján Hredzák (č.d. 27)
Utorok – Tušická Nová Ves – Juraj Eštok (č.d. 184)
Streda – Horovce  – Mária, Ján Šaffa, mesačná (č.d. 66)
Štvrtok – Tušice – ZBP rod. Siksová (č.d. 145)
Piatok – HorovceZuzana, Andrej Mikita (č.d. 230)
Sobota – Tušická Nová Ves Anna Baranová, mesačná
Nedeľa – (9:00) Tušická Nová Ves – Marta Veselinyová (č.d. 176)
                  (9:30) Horovce  – za farnosť

Oznamy:
– Aj naďalej platí pozastavenie slávenia verejných bohoslužieb. Povolené sú len obrady ako krst, sobáš a pohreb. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby len bez účasti veriacich. Dané úmysly spolu s číslom domu, toho kto na svätú omšu dal, budú zverejnené stále ako doteraz na farskej stránke a na výveske pri kostole. Viem, že mnohí ste chceli byť osobne prítomní, no žiaľ momentálna situácia to nedovoľuje. Ak by niekto chcel svoj úmysel presunúť na iný termín, nech to včas telefonicky oznámi. Čas slúženia sv. omše je približne okolo 10:30h. Sv. omše budem slúžiť vo farskom kostole s výnimkou nedele (1. omša na filiálke). Spojme sa v tomto čase v spoločnej modlitbe.

– V stredu, piatok a sobotu sú Jarné kántrové dni. Obsahom jarných kántrových dní je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

– Možnosť získania odpustkov v pôstnom období:
Pôstne obdobie je charakteristické Pobožnosťou krížovej cesty. V tomto čase ju nemôžeme konať spoločne v kostole. No i napriek tomu môžu veriaci získať tie isté odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša Krista aspoň nejaký čas, napr. štvrť hodiny.
– Konferencia biskupov Slovenska pripomína, že ľudia nakazení koronavírusom, tí, ktorí ich ošetrujú, ale aj všetci veriaci na svete, ktorí sa za nich modlia, môžu získať úplné odpustky. Túto možnosť umožňuje stále platný dekrét Apoštolskej penitenciárie, ktorý zverejnila vlani v marci. K dispozícii je na stránke KBS. Na webe tiež možno nájsť nótu penitenciárie, ktorá vysvetľuje, že v extrémnych situáciách je možné udeliť napríklad aj spoločné rozhrešenie. Dekrét i nótu podpísali hlavný penitenciár kardinál Mauro Piacenza a regent Mons. Krzysztof Nykiel.

    Najviac ohrození môžu získať úplné odpustky aj recitovaním modlitby Vyznania viery (Krédo), Otčenáš a Zdravas, v spojení s predsavzatím splniť náležité podmienky (sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca) hneď, ako to bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.
   Ostatní získanie odpustkov môžu dosiahnuť nasledovnými prostriedkami: návšteva Najsvätejšej sviatosti či Eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, Krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.
   Úplné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum, ale je náležite disponovaný a pravidelne sa počas života modlil nejakú modlitbu: v tomto prípade sa pre získanie odpustkov tiež odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž.
   Nóta Apoštolskej penitenciárie sa venuje možnosti udelenia spoločného rozhrešenia v prípade závažnej núdze. Kňaz má podľa možností vopred upovedomiť príslušného diecézneho biskupa, ktorému prináleží určiť teritórium a prípady vo vlastnej cirkevnej oblasti. Nóta tiež pripomína možnosť dokonalej ľútosti, ako to uvádza Katechizmus (č. 1452), v prípade, že umierajúcemu nie je naporúdzi kňaz.

– Nakoľko sa stále nedá prichádzať na sv. omšu do našich kostolov, preto by som chcel poprosiť o finančnú podporu pre jednotlivé kostoly (nakoľko energie (zálohové platby) sa stále platia), už ako kto uzná za vhodné. Čísla účtov jednotlivých kostolov sú na web stránke v kolónke kontakt. Nezabudnite napísať do správy pre prijímateľa, že sa jedná o milodar na kostol. Pán Boh zaplať za všetky vaše milodary, ktoré ste poslali v tomto týždni alebo priniesli osobne na farský úrad. 

– vysluhovanie sviatostí (krst, sv. zmierenia, pomazanie chorých) po telefonickom dohovore